www.techno-preventie.be
1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Informatieve website met technische tips en informatie ter voorkoming van diefstallen, inbraken,

overvallen, ramkraken, bedrijfsdiefstallen, bedrijfsfraude, oplichting en gelijkaardige vormen van criminaliteit.

Elektronische maatregelen tegen inbraak en diefstal
Camerabewaking op de werkvloer

ADVERTENTIE

SITEC kogelwerende doorgeeflades - pendellades - loketschuiven

Camerabewaking op de werkvloer

 

Het recht op privacy op het werk wordt geregeld in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 betreffende de camerabewaking op de arbeidsplaats. Deze C.A.O. bevat inhoudelijke en procedurele waarborgen die de werkgever moet respecteren omwille van het recht op privacy van de werknemer.

Is permanent cameratoezicht toegelaten op de werkvloer ?

 

Een continue camerabewaking is enkel toegelaten als het niet de bedoeling is om de werknemers constant te controleren om ze te evalueren, maar wel om de veiligheid en gezondheid te garanderen, evenals de bescherming van de goederen van de onderneming tegen bijvoorbeeld diefstal en de controle van het productieproces, dat enkel betrekking heeft op de machines, mogelijk te maken.

 

Het is evident dat omwille van privacy-redenen enkel camera’s mogen worden geplaatst op plaatsen waar effectief arbeid wordt verricht die vallen onder de arbeidsovereenkomst. Het plaatsen van camera’s in sanitaire ruimtes en  eetplaatsen is uiteraard niet toegelaten.

 

Als er een camera op de werkplaats is opgesteld, moet de werkgever zijn werknemers informeren over:

  • de bedoeling van de bewaking

  • het al of niet bewaren van de beelden

  • het aantal camera's en hun locatie

  • de periode dat de camera's zullen werken

 

Deze informatie dient te worden gegeven aan de ondernemingsraad. Wanneer er geen ondernemingsraad is en geen comité voor preventie en bescherming op het werk, dient deze informatie te worden gegeven aan de vakbondsafvaardiging en wanneer deze er niet is, aan de werknemers zelf.

 

Bij het plaatsen van veiligheidscamera’s moeten de finaliteits- en de proportionaliteitsbeginsels worden gerespecteerd.  Alles hangt af van de lokale bedrijfssituatie en de reële dreigingen. Een personeelslid dat werkt in een apotheek die al drie keer gewelddadig overvallen is, zal waarschijnlijk blij zijn met investeringen in camerabeveiliging door zijn werkgever. In een handelszaak waar nog nooit één ding gestolen is, maar waar de werkgever beslist om zijn zaak vol te hangen met beveiligingscamera’s omdat hij het leuk vindt om zijn personeel constant in het oog te houden, zal het enthousiasme heel wat minder zijn.

CAO nr 68.

U kan de volledige tekst van deze C.A.O. nalezen : Klik Hier

Op zoek naar een veiligheidscilinder ?

Bezoek dan de website
www.veiligheidscilinders.be

Meer Info

Is bewijsmateriaal dat onrechtmatig verkregen werd, onbruikbaar bij niet naleving van de C.A.O. ?

 

Camerabewaking wordt vaak gebruikt voor het vaststellen van diefstal. Bij diefstal kan een werkgever zijn werknemer uiteraard ontslaan om dringende reden. De werkgever moet echter het bewijs leveren van deze ernstige reden. Uitgangspunt is dat het bewijs “rechtmatig” moet verkregen worden.

 

Door verschillende uitspraken van het Hof van Cassatie kan onrechtmatig verkregen bewijs door de rechter in strafzaken toch weerhouden worden. Het is geen regel en zeker geen richtlijn, maar het kan.

 

In een eerste arrest van 14 oktober 2003, ook wel het ‘Antigoon’-arrest genoemd,oordeelde het Hof dat het onrechtmatig verkregen bewijs niet noodzakelijk als bewijs moet worden uitgesloten. Dit arrest ging over een illegaal wapen, dat bij een routinecontrole door de politie langs de weg in de koffer van iemands auto was gevonden. De advocaat van de beklaagde betwistte het illegale wapenbezit dat zijn cliënt ten laste werd gelegd omdat de politie volgens hem niet het recht had zonder enige aanwijzing de wagen van zijn cliënt te doorzoeken.

Het hof van cassatie volgde die redenering niet. Het wapen mocht als bewijsstuk gebruikt worden.

 

Een tweede arrest, het zogenoemde “Chocolatier Manon”-arrest betrof het gebruik van onrechtmatig verkregen camerabeelden bij een procedure ontslag om dringende reden, namelijk diefstal uit een kassa. Het Hof oordeelt daarbij ook dat de feitenrechter een afweging moet maken van de begane onregelmatigheid en de ernst van de feiten die blijken door het (onregelmatig verkregen) bewijs.

Wat met controle op buitendienstmedewerkers?

Een werkgever kan natuurlijk geen camera's plaatsen op de openbare weg of in de auto of camionette van een buitendienstmedewerker. Wat kan hij dan doen indien er vermoedens zijn dat een buitendienstmedewerker of vertegenwoordiger zijn arbeidsovereenkomst niet nakomt of bijvoorbeeld tijdens zijn werkuren ergens in het zwart werkt of nog erger, voor de concurrentie werkt. 

Het is geen goed idee dat de werkgever zelf dit soort onderzoeken op de openbare weg gaat uitvoeren. Niet alleen verrijst dit een zekere ervaring, maar er is ook een wettelijk kader. Voor dergelijke observaties zijn er wettelijk vergunde privédetectives die werken volgens de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective.

Meer informatie over de
privédetectivewet.

Sinds het beroep van privédetective wettelijk gereglementeerd is, zien we dat arbeidshoven en -rechtbanken het verzamelde bewijsmateriaal makkelijker als positief beoordelen, op voorwaarde dat de vaststellingen werden gedaan binnen het wettelijk kader en met eerbiediging van het privéleven van betrokkene. Het onderzoek moet duidelijk ook proportioneel zijn. Onderzoeken dienen te gebeuren "à charge" en "à décharge". De jongere generatie privédetectives zijn hoog opgeleid met vaak een grote kennis van IT.

Ook het arbeidshof van Luik bevestigt in een arrest van 17 december 2009 dat de verslagen van privédetectives wel degelijk als bewijsstuk kunnen gelden, op voorwaarde dat de garantie bestaat dat het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt gerespecteerd.


Een wettelijk vergund privédetective zal er steeds op letten dat bij inmenging in de privacy van een individu de principes van legaliteit, finaliteit en proportionaliteit worden gerespecteerd. De privédetective-wet maakt het mogelijk dat een privédetective een werknemer laat schaduwen in opdracht van de werkgever wanneer deze werknemer zich op een publiek toegankelijke plaats bevindt,

ADVERTENTIE

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Disclaimer  -  Gesponsord door www.security-tools.be & www.veiligheidscilinders.be & www.wurster.be
Webshop kluizen en brandkasten - www.st-raambeveiliging.be - DOM-sleutelduplicatie - Wurster-online.be

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.

www.techno-preventie.be

1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Email
SITEC kogelwerende doorgeeflades - pendellades - loketschuiven
DOM ix Twinstar SKG 3 sterren veiligheidscilinder
DOM ix TWINSTAR SKG 3 sterren veiligheidscilinder

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld.
Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Disclaimer
Deze website wordt gesponserd door
www.security-tools.be  &  www.veiligheidscilinders.be - WEBSHOP

Webdesign www.net-engineering.be